Толковое значение слова Вы найдёте в наших онлайн словарях, онлайн справочниках и энциклопедиях
& . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A I O
«
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
М МА МЕ МИ МО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Свідома і сумлінна самостійна робота студента є запорукою отримання хороших знань, умінь і практичних навичок з “Менеджменту персоналу”.
Самостійна робота студента включає такі види діяльності:
робота з літературою та підготовка до проміжного контролю;
виконання контрольних робіт в аудиторії як одна з форм звітності про підсумки самостійної роботи;
підготовка реферата на задану тему;
виконання завдань на базах виробничої практики;
підготовка до заліку;
консультації;
залік.
Якщо студент працюватиме над засвоєнням програми навчальної дисципліни з першого дня семестру планомірно, ритмічно, вчасно воконуватиме всі завдання, то до заліку він прийде підготовленим, і отримає високу підсумкову оцінку. А головне – знання будуть міцними, що й потрібно професіоналу високого рівня.
У процесі самостійного вивчення матеріалу студенти повинні вміти дати відповіді на питання що викладені нижче.
Тема 1-2. Методологія управління персоналом
 Питання для самостійного вивчення:
Історія, сучасність та перспективи розвитку менеджменту персоналу в Україні.
Теоретичні основи науки управління персоналом.
Теорії ринку праці, поведінкові та організаційні теорії як методологічна база науки менеджменту персоналу.
Характеристика та аналіз адміністративних методів управління.
Сутнісна специфіка економічних методів управління персоналом.
Переваги та недоліки соціально-психологічних методів управління персоналом.
Практика застосування адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів управління персоналом в Україні та перспективи їх розвитку.
Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу
Питання для самостійного вивчення:
Нормативно-правова база менеджменту персоналу.
Класифікатор професій ДК 003-95, його значення в менеджменті персоналу.
Довідники класифікаційних характеристик працівників, їх значення в менеджменті персоналу.
Лінійні та функціональні керівники, їхні права й обовязки в галузі менеджменту персоналу.
Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою та керівниками структурних підрозділів.
Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу.
Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення працівників.
Тема 4. Система управління персоналом
Питання для самостійного вивчення:
Сутнісно-змістовна характеристика та особливості системного підходу до управління персоналом.
Характеристика систем управління персоналом на підприємствах різних форм власності.
Місце підрозділів управління персоналом в організаційній структурі підприємства. Функції та завдання підрозділу.
Кадрова політика в державі та на підприємстві.
Вивчення, аналіз та оцінка конкретної ситуації: “Довіряй, але перевіряй”.

Тема 5. Планування людських ресурсів
Питання для самостійного вивчення:
Стратегічне планування людських ресурсів.
Оперативне планування людських ресурсів.
Стратегічне та оперативне планування кадрів у податковій службі.
Виконання завдань щодо розрахунку потреб у персоналі та розподілу обовязків з планування.
Особливості планування людських ресурсів на великих та малих підприємствах.


Тема 6. Технологія управління персоналом
Питання для самостійного вивчення:
Ефективність підбору персоналу на основі моделі робочого місця.
Управління службово-професійним просуванням персоналу.
Проведення атестації персоналу.


Тема 7. Організація роботи з персоналом
Питання для самостійного вивчення:
Філософія підприємства.
Класифікація і планування робочих місць.
Паспорт робочого місця.
Досвід створення філософії підприємства й організації праці в США та Японії.

Тема 8. Управління поведінкою персоналу
Питання для самостійного вивчення:
Взаємозалежність оплати праці та мотивації працівників.
Створення та розвиток колективу. Розробка програми створення колективу.
Аналіз тестів щодо уміння спілкуватись, рівня конфліктності та стійкості до стресів.
Концептуальні, змістовні та процесуальні теорії мотивації.
Системи оплати праці, комплексний аналіз їх позитивних та негативних сторін з погляду управління підприємством.
Тренінги “Переговори”, “Комунікації” у менеджменті персоналу.


Тема 9. Ефективність роботи персоналу
Питання для самостійного вивчення:
Сутність та порядок проведення аудиту людських ресурсів.
Інформаційна підтримка управління персоналом.
Методики оцінки управлінської діяльності.
Комунікації в організації.
Використання інформаційних технологій управління при модернізації податкової служби.

Тема 10. Особливості технологій управління персоналом на державній службі
Питання для самостійного вивчення:
Персонал у державній службі. Статус, функції, повноваження, права та відповідальність державного службовця.
Модель посади та професіограма державного службовця.
3. Порядок проходження державної служби.
4. Державна служба як механізм звязку між державою та громадянином.
5. Шляхи реформування державної служби України.

Тема 11. Управління персоналом в системі державної податкової служби України
Питання для самостійного вивчення:
Особливості управління персоналом у силових структурах, зокрема в державній податковій службі.
Умови проходження державної служби в органах державної податкової системи.
Специфіка кадрового управління в ДПС.
Аналіз конкретних ситуацій щодо організації кадрової роботи в ДПА.
5. Державна податкова служба як багаторівнева, багатофункціональна соціальна організація.
6. Контроль у системі державної податкової служби Забезпечення режиму таємності.
7. Зарубіжний досвід організації податкової служби, його адаптація до умов України.
Loading
на заглавную Все словариО словареСловариТоп словарейДобавить слово к началу страницы

© 2003-2019
словарь online
энциклопедия
фарфор
XHTML | CSS
Цитирование только разрешено и даже приветствуется только с указанием линка на наш сайт.